Coaching – toimivaa ja tuloksellista kehittämistä

Kaipaatko sparrauskumppania ja aikaa ajattelulle? Tahdotko tarttua toimeen tavoitteittesi toteuttamisessa? Coaching on tutkitusti vaikuttavaa ja tuloksellista kehittämistä. Coaching soveltuu tavoitteelliseen kehittämiseen yksilöille, tiimeille, koko organisaatioille sekä vertaisryhmille.

 

 • Henkilökohtaiset coaching-ohjelmat
  – johdolle, yrittäjille, avainhenkilöille
 • Ryhmä- ja tiimicoaching
  – esimiesten ja yrittäjien vertaisryhmät
  – tiimin tavoitteellisen toiminnan kehittäminen
 • Coaching esimiestyössä

Coaching on tavoitteellinen kehittämisprosessi, jossa coach eli ammattimainen valmentaja tukee valmennettavaa henkilöä tai ryhmää ajattelun ja toiminnan fokusoimisessa sekä tavoitteiden saavuttamisessa. Coaching eroaa perinteisistä koulutuksista siten, että coach ei ota ohjaavaa roolia suhteessa asiakkaaseen. Coach ei siis opeta, neuvo tai anna valmiita vastauksia, vaan hän auttaa asiakasta löytämään itse ratkaisut haasteisiinsa oivalluttavilla kysymyksillä ja uusien näkökulmien tarjoamisella. Siksi coaching soveltuu erinomaisesti vaativissa tehtävissä toimivien kokeneidenkin ammattilaisten työn tukemiseen.

Coach auttaa valmennettavaa oivaltamaan omat voimavaransa ja mahdollisuutensa, suunnittelemaan eri toimintavaihtoehtoja, asettamaan itselleen tavoitteita ja ryhtymään toimenpiteisiin niiden saavuttamiseksi. Näin valmennettava voi hyödyntää osaamistaan aiempaa paremmin.  Coach varmistaa tavoitteellisen tekemisen kannustamalla ja haastamalla. Valmennettavalta coachingin onnistuminen edellyttää tahtoa ja sitoutumista itsensä kehittämiseen.

Coaching auttaa valmennettavaa saavuttamaan konkreettisia tavoitteita niin henkilökohtaisessa kuin työelämässäkin. Samalla tämä auttaa myös organisaatiota menestymään. Lisäksi coaching-ohjelman aikana valmennettava oppii itsestään ja toimintatavoistaan asioita, jotka auttavat tavoitteiden asettamisessa ja saavuttamisessa prosessin jälkeenkin. Coachaavan eli valmentavan toimintatavan avulla esimies- ja kehittämistyössä saadaan käyttöön koko organisaation osaaminen.

 

Coachingin soveltamistilanteita

 • johtamisen ja ammattitaidon kehittäminen
 • muutosten läpivienti
 • oman tai tiimin suoritusten parantaminen
 • myynnin kasvattaminen
 • vuorovaikutuksen ja yhteistyön kehittäminen
 • ajanhallinta ja oman työn organisointi
 • työn ja vapaa-ajan tasapainon hakeminen
 • uuden roolin haltuunotto tai uravalintojen pohtiminen
 • itsetuntemuksen kasvattaminen
 • tavoitteiden täsmentäminen
 • uusien näkökulmien ja toimintatapojen hakeminen
 • haasteelliset tilanteet
 • hyvän toiminnan kehittäminen erinomaiseksi

 

Henkilökohtaiset coaching-ohjelmat –
tavoitteellista yksilöllistä valmennusta

Coaching on yksilöllinen ja tutkitusti vaikuttava tapa tukea vaativissa tehtävissä toimivia henkilöitä. Henkilökohtainen coaching-ohjelma toteutetaan luottamuksellisten ja tavoitteellisten keskustelujen sarjana. Keskusteluissa edistetään useampia henkilökohtaisen tai työelämän tavoitteita. Tyypillinen ohjelma koostuu kahdestatoista keskustelusta 3-6 kuukauden aikana. Yksittäisen asian tiimoilta coaching-ohjelma voi olla lyhyempi. Valmennettava henkilö tuo itse aiheet keskusteluihin ja coach vastaa prosessin etenemisestä. Keskusteluja voidaan käydä kasvokkain sekä puhelimitse. Keskusteluja täydentävät niiden välillä toteutettavat käytännön toimenpiteet. Ohjelman rakenne, intensiivisyys ja pitkäkestoisuus tukevat tavoitteiden toteutumista.

Henkilökohtainen coaching-ohjelma antaa mahdollisuuden pysähtyä arjen kiireessä ja keskittyä omien tavoitteiden edistämiseen. Coachingin henkilökohtaisuus ja tehokas ajankäyttö tekevät siitä vaikuttavan ja kustannustehokkaan kehittämismenetelmän. Coaching-prosessiin voidaan yhdistää muita kehittämistyökaluja, esimerkiksi Firstbeat Hyvinvointianalyysi tai persoonallisesta käyttäytymistyylistä kertovan DiSC-henkilöprofiili.

 

Ryhmästä tukea ja oivalluksia arjen haasteisiin

Ryhmäcoaching on pienryhmässä toteutettava tavoitteellinen ja luottamuksellinen valmennusprosessi, jossa osallistujilla on yhteinen kehittymisteema. Ryhmän jäsenet kehittyvät kohti omia tavoitteitaan ryhmän ja coachin tukemina. Kiinteän pienryhmän säännölliset kokoontumiset rakentavat keskinäistä luottamusta ja mahdollistavat kokemusten jakamisen sekä vertaistuen. Coach tukee ryhmän vuorovaikutusta ja oppimista sekä varmistaa prosessin etenemisen monipuolisilla työskentelytavoilla. Ryhmät voivat olla organisaation sisäisiä tai eri organisaatioille avoimia, esimerkiksi esimiesten tai yrittäjien vertaisryhmiä.

Tiimicoaching on ryhmäcoachingia, joka tähtää aloittavan tai muutostilanteessa olevan tiimin tavoitteiden saavuttamiseen ja tulosten parantamiseen. Coach tukee tiimin vuorovaikutusta ja yhteistyötä sekä yhteisten toimintatapojen rakentamista.

Tutustu asiakkaideni kokemuksiin coachingista.

Katso video vertaisryhmäcoachingista.

 

Ammatticoach tukenasi

Olen saanut International Coach Federationin ICF:n ammatticoachien PCC-sertifioinnin 2022. Sertifiointi varmistaa asiakkaalle, että coachin ammattitaito on kansainvälisesti tunnustettua ja ajantasaista. ICF-coachit ovat sitoutuneet jatkuvaan ammattitaitonsa kehittämiseen sekä tiukkojen ammatillisten ja eettisten ohjeiden noudattamiseen.

Olen toteuttanut sekä yksilö- että ryhmäcoachingia erityisesti yrittäjille, johdolle, esimiehille sekä myynnin asiantuntijatehtävissä toimiville henkilöille eri toimialoilla. Coaching-pätevyyden lisäksi voin hyödyntää coaching-ohjelmissa omakohtaista pitkää johtamis-, kehittämis- ja yrittäjäkokemustani.

Lisätietoa coachingista, sen vaikuttavuudesta ja coachin valinnasta saat ICF Finlandin sivuilta

Yhteystiedot

Valmennuskumppani
Heini Salmu Oy

Kalajoentie 407, 85100 Kalajoki

P. 040 515 8156
info@valmennuskumppani.fi

Jaa somessa: