VALMENNUSKUMPPANI HEINI SALMU OY:N

ASIAKAS- JA MARKKINOINTIREKISTERIN TIETOSUOJASELOSTE

Päivitetty 5.9.2018

1 Rekisterinpitäjä

Valmennuskumppani Heini Salmu Oy (”Valmennuskumppani Oy”)
Y-tunnus 2316408-3
Kalajoentie 407, 85100 Kalajoki
Puhelin 040 5158156

2 Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Heini Salmu, heini.salmu@valmennuskumppani.fi, 040 5158156

3 Rekisterin nimi

Valmennuskumppani Oy:n asiakas- ja markkinointirekisteri 

4 Henkilötietojen käsittelyn ja rekisterin käyttötarkoitus ja peruste

Rekisteriin kerätään Valmennuskumppani Oy:n asiakkaiden ja potentiaalisten asiakkaiden tietoja heidän tilaamiensa palvelujen toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi (mm. palvelujen markkinointi, myynti, hallinta, laskuttaminen, asiakasviestintä sekä palvelujen kehittäminen). Lisäksi rekisteriä käytetään lakisääteisten velvoitteiden täyttämiseen (kirjanpito- ja viranomaistarkoitukset).

Henkilötietojen käsittelyn perusteena on Valmennuskumppani Oy:n ja asiakkaan välinen asiakassuhde, asiakkaan antama toimeksianto, suostumus tai muu asiallinen yhteys.

5 Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan tietoja, jotka ovat tarpeellisia ja tarkoituksenmukaisia palvelujen toteuttamiseksi sekä asiakassuhteen hoitamiseksi. Tällaisia tietoja ovat muun muassa:

  • Asiakkaan nimi, organisaation nimi, tehtävänimike, kieli, osoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite ja muut tarpeelliset yhteystiedot.
  • Asiakkaan käyttämät palvelut, niiden käyttöä koskevat asiakkaan antamat tiedot sekä muut asiakkaan suostumuksella kerättävät tiedot
  • Asiakkaalle kohdistetut markkinointitoimenpiteet sekä asiakkaan antamat asiakassuhteen hoitoon ja/tai markkinointiin liittyvät tiedot

6 Henkilötietojen säilytysaika

Henkilötietoja säilytetään rekisterissä pääsääntöisesti niin kauan kuin rekisteröidyn asiakkuus on voimassa. Palvelujen mahdollisten jatkoprosessien toteuttamiseksi asiakkuuden päättymisajaksi katsotaan 5 vuotta rekisteröidyn viimeisimmästä palvelukontaktista tai yhteydenotosta. Asiakas voi halutessaan pyytää tietojensa poistamista aiemmin. Osaa tiedoista voidaan joutua lainsäädännöstä johtuvista syistä säilyttämään tätä kauemmin.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Henkilötiedot saadaan ensisijaisesti asiakkaalta itseltään ja/tai häntä edustavalta palvelun tilaajana toimivalta organisaatiolta asiakkuuden syntyessä. Asiakastietoa kerätään asiakkaan suostumuksella myös verkkosivuilla (esim. uutiskirjeen tilaus tai oppaan lataus) sekä asiakastilaisuuksissa ja -tapaamisissa. Tietoja voidaan kerätä myös ulkopuolisista lähteistä kuten yhteistyökumppaneilta tai julkisista rekistereistä.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan Talousalueen ulkopuolelle

Asiakastietoja ei luovuteta Valmennuskumppani Oy:n ulkopuolelle muuten kuin erillisen sopimuksen, asiakkaan antaman suostumuksen ja/tai nimenomaisten säädösten mukaan.

Varmistamme, että kaikki yhteistyökumppanimme ja palveluntarjoajamme noudattavat tietosuojalainsäädäntöä. Käytämme säännönmukaisesti seuraavia palvelutarjoajia: Zef Oy, MLP Modular Learning Processes Oy ja Firstbeat Technologies Oy.

Valmennuskumppani Oy voi luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön rajoissa myös EU:n tai ETA:n ulkopuolelle mm. tietojen teknisen ylläpidon ja käsittelyn toteuttamiseksi yhteistyökumppaneiden toimesta. Tällä hetkellä EU:n tai ETA:n ulkopuolella toimiva yhteistyökumppaneita ovat Facebook ja Google (Google Analytics), jotka noudattavat EU:n ja Yhdysvaltojen välistä Privacy Shield -sopimusta.

9 Kuvaus rekisterin suojauksen periaatteista

Henkilötietoja käsittelevät Valmennuskumppani Oy:n työntekijät. Valmennuskumppani Oy:llä on asianmukaiset organisatoriset ja tekniset käytännöt, joilla turvataan rekisteröityjen henkilötietojen turvallisuus.

Voimme myös ulkoistaa henkilötietojen käsittelyn osittain kolmannelle osapuolelle, jolloin takaamme sopimusjärjestelyin, että henkilötietoja käsitellään voimassa olevan tietosuojalainsäädännön mukaisesti ja muutoin asianmukaisesti (katso kohta 8).

10 Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Valmennuskumppani Oy ei käytä asiakastietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin.

11 Henkilötietojen käsittelyyn liittyvät rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamamme henkilötiedot, pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot ja vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojensa käyttäminen suoramarkkinointiin. Jos henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan rekisteröidyn antamaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksensa.

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. (esimerkiksi kirjanpitoaineiston säilytysvelvollisuus.)

Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle ja vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. Rekisteröidyllä on oikeus tehdä tietosuojavaltuutetulle kantelu, jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä.

Tietosuojavaltuutetun yhteystiedot:  www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html

12 Yhteydenotot

Kaikissa Valmennuskumppani Oy:n henkilötietojen käsittelyyn liittyvissä kysymyksissä ja pyynnöissä rekisteröidyn tulee ottaa yhteyttä

  • Sähköpostitse heini.salmu@valmennuskumppani.fi
  • Postitse osoitteeseen: Valmennuskumppani Oy, Kalajoentie 407, 85100 Kalajoki

Valmennuskumppani Oy voi tarvittaessa pyytää rekisteröityä täsmentämään pyyntöään kirjallisesti ja rekisteröidyn henkilöllisyys voidaan tarpeen vaatiessa varmentaa ennen muihin toimenpiteisiin ryhtymistä.

Jaa somessa: